Stavební povolení

Obsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)
Obsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)

nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

 

A.  Úvodní údaje

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku.

 

 

B.  Průvodní zpráva

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku

a)     poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce,

b)     údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,

c)     údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,

d)    údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

e)     možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

f)      geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území,

g)     poloha vůči záplavovému území,

h)     druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,

i)       přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

j)       zajištění vody a energií po dobu výstavby.

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)     účel užívání stavby,

b)     trvalá nebo dočasná  stavba,

c)     novostavba nebo změna dokončené stavby,

d)    etapizace výstavby.

3.  Orientační údaje stavby

a)     základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.),

b)     celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody,

c)     celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),

d)    odborný odhad množství splaškových a dešťových vod,

e)     požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě,

f)      požadavky na  kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

g)     předpokládané zahájení výstavby,

h)     předpokládaná lhůta výstavby.

C.  Souhrnná technická zpráva

1.  Popis stavby

a)     zdůvodnění výběru stavebního pozemku,

b)     zhodnocení staveniště,

c)     zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,

d)    zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního),

e)     zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu,

f)      u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

2.  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a)     údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku,

b)     údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany,

c)     uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,

d)    požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,
s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,

e)     uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku,

f)      údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.

3.  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

a)     popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,

b)     předpokládané kapacity provozu a výroby,

c)     popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,

d)    návrh řešení dopravy v klidu,

e)     odhad potřeby materiálů, surovin,

f)      řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod,

g)     odhad potřeby vody a energií pro výrobu,

h)     řešení ochrany ovzduší,

i)       řešení ochrany proti hluku,

j)       řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.

4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby:

1.      řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

2.      řešení evakuace osob a zvířat,

3.      navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,

4.      vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,

5.      řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,

6.      zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

6.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

7.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a)     řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,

b)     řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,

c)     návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

8.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)     povodně,

b)     sesuvy půdy,

c)     poddolování,

d)    seizmicita,

e)     radon,

f)      hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

9.  Civilní ochrana

a)     opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.

b)     řešení zásad prevence závažných havárií,

c)     zóny havarijního plánování.

D.  Výkresová dokumentace

a)     přehledná situace v měřítku 1:5 000 (1:10 000 až 1:50 000 u staveb liniových delších než 1 000 m a u staveb rozsáhlých)  dokumentující vztahy navržené stavby nebo areálu k urbanistické struktuře území, umístění v sídle, vztah k základnímu dopravnímu systému, významným krajinným prvkům,

b)     celková situace stavby nebo areálu zpravidla v měřítku 1:500 nebo 1:1 000, u staveb rozsáhlých velkoplošných v měřítku 1:2 000 až 1:5 000, s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se zákresem:

1.      stávajících staveb,

2.      navržené stavby s vyznačením odstupů od hranice pozemku a od sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky,

3.      hranice dočasného a trvalého staveniště,

4.      objektů určených k asanaci,

5.      stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby na tyto sítě, s vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně,

6.      dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,

7.      situování ploch a skladovacích, sociálních a administrativních zařízení dodavatele stavby,

8.      vjezdu na stavební pozemek,

c)     výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické začlenění stavby do území a základní funkční, objemové a dispoziční řešení, výšky jednotlivých objektů a jejich architektonický výraz; u liniových staveb mohou být tyto výkresy nahrazeny koordinační situací stavby v měřítku 1 : 500 až 1:2 000,

d)    návrh stavby v měřítku 1:500 až 1:200, obsahující půdorysy rozhodujících podlaží, popř. inženýrských objektů, (stavby rozsáhlých inženýrských objektů v přiměřeném měřítku);
u liniových staveb se návrh stavby v měřítku 1:1 000 až 1:200 zpracovává pro vybrané dílčí inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.),

e)     základní svislé řezy, dokumentující výšky podlaží a hloubky založení jednotlivých objektů, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; u liniových staveb jsou svislé řezy nahrazeny podélným profilem a charakteristickými vzorovými řezy,

f)      základní pohledy důležitých objektů (u pohledově exponovaných staveb, popřípadě panoramatické zakreslení stavby do stávající zástavby, perspektivy, axonometrie apod., zpracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu); pro objekty pozemního stavitelství bude tato část zahrnovat pohledy na průčelí objektů,

g)     pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny,

h)     výkres požárně nebezpečného prostoru řešené stavby a sousedních objektů a vyznačení přístupových komunikací a zásahových cest.

E.  Dokladová část

a)     zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení,

b)     závazná stanoviska dotčených orgánů,

c)     stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

d)    případná vyjádření účastníků řízení.

 
 
Číst 16258 krát

Související položky (podle značky)

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS