Stavební povolení

Výměna oken - stavební povolení

Ohodnotit tuto položku
(6 hlasů)
Výměna oken - stavební povolení
Jde-li o výměnu oken za okna nová ve stejných rozměrech jako okna původní nevydává se stavební povolení ani ohlášení. Bude-li rozměr oken změněn jde o změnu vzhledu stavby vyžadující stavební povolení.

Dovolte nám na úvod jen velmi malý výběr z ustanovení Stavebního zákona č.183/2006 Sb.:

 • Dle §2, odst. 5, písm. c
  Změnou dokončené stavby je stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.
 • Dle § 81, odst. 3
  Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují:
  a)stavební úpravy,
  b)udržovací práce.
 • Dle §103, odst. 1, písm. h
  Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Z výše uvedeného můžeme formulovat dva jednoduché dotazy, na které Vám i odpovíme.

Jak postupovat při realizaci stavebních úprav spočívající ve výměně oken při zachování rozměrů a provedení nových omítek (bez zateplení)?

 1. Výměna oken jak je popsaná v dotazu a provedení nových omítek nejsou stavební úpravy, ale typické udržovací práce. Na tom nový stavební zákon vůbec nic nezměnil. Stačí srovnat text § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. se zněním § 139b zákona č. 50/1976 Jediné, čím se v novém stavebním zákoně liší definice stavebních úprav je to, že za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.
 2. Udržovací práce, jejichž provedení nemohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, pokud nešlo o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, nevyžadovaly podle zákona č. 50/1976 Sb. (srov. § 55 odst. 3 tohoto zákona) ohlášení. Podle tohoto zákona však stačilo „ovlivnit“ a bylo nutné ohlášení.
 3. Podle § 103 odst. 1 písm. e) nového stavebního zákona udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, také nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Podle nového stavebního zákona je pro povinnost ohlásit nutné „ovlivnit negativně“.
 4. Ostatní udržovací práce vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. p) stavebního zákona. Ohlášení takových udržovacích prací nevyžaduje použití formuláře a obsahuje pouze údaje podle § 105 odst. 1 stavebního zákona.
 5. Pokud by stavební úřad odpověděl kladně na následující otázky, pak udržovací práce vyžadují ohlášení; jinak ne: - ovlivní v tomto případě výměna oken a provedení nových omítek negativně zdraví osob?
  - ovlivní v tomto případě výměna oken a provedení nových omítek negativně požární bezpečnost stavby?
  - ovlivní v tomto případě výměna oken a provedení nových omítek negativně vzhled stavby? (Samozřejmě, že výměna oken a provedení omítek ovlivní vzhled stavby - ale ovlivní ho negativně, nebo k lepšímu?),
  - ovlivní v tomto případě výměna oken a provedení nových omítek negativně životní prostředí a bezpečnost při užívání stavby?
  - jde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou?
 6. Žádné udržovací práce nevyžadují stavební povolení.

Za provedení udržovacích prací, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, odpovídá stavebník, resp. vlastník stavby. Ten je povinen dbát na řádnou přípravu a provedení těchto prací, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost sousedství. Stavební úřad je oprávněn provést kontrolní prohlídku na stavbě, kde jsou prováděny udržovací práce a uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
Podle § 81 odst. 3 písm. a) a b) stavebního zákona stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují územní souhlas ani územní rozhodnutí o změně stavby.

Na závěr můžeme tedy konstatovat, že pokud se při výměně oken nebude měnit barva nebo členění oken není nutné tuto stavební úpravu řešit s příslušným stavebním úřadem. Doporučujeme však nahlásit provádění těchto stavebních úprav Vašemu Bytovému družstvu, Společenství vlastníků nebo správci nemovitosti.

 

Číst 22094 krát

Související položky (podle značky)

 • Zasklení lodžie - stavební povolení

  Zasklení lodžie vyžaduje ohlášení stavebních úprav příslušnému stavebnímu úřadu.

 • Výměna střešní krytiny - stavební povolení


  Jde-li o výměnu krytiny za krytinu ze stejného materiálu a přibližně stejné barvy, nevyžaduje výměna stavební povolení ani ohlášení.
 • Rekonstrukce bytového jádra - stavebni povolení

  Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby...
 • Bazén - stavební povolení

  Pro stavbu bazénu do 40m² zastavěné plochy postačí územní souhlas bez stavebního povolení nebo ohlášení. Pro stavbu bazénu větší jak 40m2 je třeba územní rozhodnutí a stavební povolení vydané příslušným stavebním úřadem.


 • Přípojka kanalizace

  Je charakterizována úsekem potrubí od vyústění z objektu k zaústění do hlavní kanalizační sítě.

  Kanalizační přípojku lze povolit dle zákona č. 183/2006 Sb. například vydáním územního souhlasu - týká se samostatného povolení kanalizační přípojky nebo povolení přípojky společně s rodinným domem (RD) do 150 m2. O dalších variantách povolení kanalizační přípojky se informujte na stavebním úřadě.

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS