Příprava stavby

Přípojka vody

Ohodnotit tuto položku
(6 hlasů)
Přípojka vody

Vodovodní přípojka je samostatná stavba, která je charakterizována jako spojení mezi hlavním vodovodním řadem až po vodoměr (případně hlavní domovní uzávěr). Dle platných zákonů není přípojka vodním dílem.

Vodovodní přípojku lze povolit dle zákona č. 183/2006 Sb. například vydáním územního souhlasu - týká se samostatného povolení vodovodní přípojky nebo povolení přípojky společně s rodinným domem (RD) do 150 m2. O dalších variantách povolení vodovodní přípojky se informujte na stavebním úřadě.

Postup při zřizování nové vodovodní přípojky

- Zjištění možnosti napojení na veřejnou vodovodní síť v dané lokalitě, - Návštěva místní vodárenské společnosti, projednání stavebního záměru, projednání možností zřízení vodovodní přípojky, získání podkladů o vodovodním řadu a technické projednání - provádí zpravidla projektant
- Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí dle požadavku příslušného stavebního
orgánu pro danou lokalitu, včetně souhlasného stanoviska provozovatele veřejné vodovodní sítě- obsah dokumentace.
V rámci PD je nutno zjistit existenci inženýrských sítí všech správců, které by mohly být stavbou vodovodní přípojky dotčeny.
Projektová dokumentace musí osahovat v dokladové části vyjádření těchto správců, včetně vyjádření provozovatele vodovodu a souhlasy majitelů dotčených pozemků.
- Podání žádosti pro vydání rozhodnutí (územní souhlas/úžemní řízení) v příslušném stavebním řízení na příslušném stavebním úřadě,
včetně doložení vyjádření všech správců inženýrských sítí a ostatních dokumentů požadovaných
stavebním úřadem
- Vydání rozhodnutí v příslušném stavebním řízení
- Vyplnění žádosti o zřízení vodovodní přípojky u vodárenské společnosti
- Uzavření „Smlouva číslo … o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“,
- Při uzavření „Smlouvy číslo … o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“
uhradit zálohu ve výši 3000-5 000,- Kč na práce spojené s napojením vodovodní přípojky,
- Stanovení dne realizace napojení na veřejný vodovod a osazení vodoměrné sestavy
- Realizace vodovodní přípojky odbornou organizací, dle projektové dokumentace, pro něž bylo vydáno
rozhodnutí
- Realizace napojení na veřejný vodovod a osazení vodoměrné sestavy
  Zákazník nesmí zasahovat do zařízení, které je ve správě vodárenské společnosti.
  Zákazník jen informuje o stavební připravenosti k napojení. Vlastní napojední provede zaměstnanec vodárenské společnosti.
- Doložit tlakovou zkoušku dané vodovodní přípojky dle ČSN - slouží jako doklad ke smouvě o dodávce vody
- Doložit geodetické zaměření dané vodovodní přípojky
- Případná kolaudace dané vodovodní přípojky, dle požadavku příslušného stavebního úřadu a jeho rozhodnutí.
  doložení geodetického zaměření, tlakové zkoušky, projekt skutečného provedení.
- uvedení do provozu
Projektová dokumentace:
Prvním krokem pro připojení k vodovodní síti je podat žádost o vodovodní přípojku na příslušném zákazníckém centru vodárenské společnosti.

kopii stavebního povolení, vyjádření ke stavbě, projektová dokumentace(kvalifikovaný projektant)
Součástí dokumentace:
Technická zpráva (popis, výpočet požadovaného množství..)
Situace v měřítku (stávající vodovod, navrženou přípojku a ostatní inženýrské sítě - 1:500 , 1:1000)
Katastrální snímek (parcelní číslo, zákres vodovodu a přípojky, včetně širšího okolí - lokalizace v měřítku 1:2880, 1:1000), list o vlastnictví
Výkres podélného řezu (položení vodovodu a přípojky, spád přípojky včetně způsobu uložení potrubí přípojky v měřítku dle situace)
Kladečský plán (skladba napojení na vodovod, potrubí, skladba vodoměrné soustavy)
Výkres vodoměrné soustavy a šachty - kde bude soustava umístěna

Vodárenská společnost má 30dní na vyjádření.

Zásady umístění:

Přípojka vody by měla být co nejkratší, pokud možno kolmo na připojovaný objekt a měla nejlépe sklon min 3% k místu napojení na hlavní potrubí.
Z hlediska promzrání v našich klimatických podmínkách je třeba uložit potrubí do nezámrzné hloubky minimálně 1,2-1,5m pod zem.
Potbrubí musí splňovat minimální vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí.-tzv. ochranná pásma.
• U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.
• U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně, 2,5 m.


Na konci je umístěn vodoměr, který může být u podsklepených nemovitostech do max. vzdálenosti 10m od hlavního potrubí a max. 2m za obvodových zdivem. Na stěnu obvykle ve výšce 0,2 - 1,2m nad podlahou.
V případě, že nelze umístit soustavu dle předchozího umístí se do šachty.
Šachta musí být dostatečně přístupná a chráněná proti promrzání.


Základní požadavky na zřízení nové vodovodní přípojky:

 

 1. Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady vlastník vodovodní přípojky.
 2. Pro každou připojenou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka, včetně osazení vodovodní sestavy.
 3. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovodní řad s potrubím zásobeným z jiného zdroje.
 4. Připojení vodovodní přípojky na daný veřejný vodovodní řad může realizovat pouze provozovatel daného vodovodního řadu.
 5. Povinnost odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměrné sestavy, způsobu napojení a trasy vodovodní přípojky dané provozovatelem příslušného vodovodního řadu.
 6. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům provozovatele daného vodovodního řadu, je odběratel na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy.
 7. Odběratel musí umožnit bezpečný přístup a kontrolu vodoměrné sestavy dle požadavků provozovatele daného veřejného vodovodního řadu.
Realizace přípojky

Vodovodní může investor, tj. majitel připojované nemovitosti, realizovat kombinací různých způsobů.

a to:

 • zemní a stavební práce - lze svépomocí / firma / dělník
 • samotná přípojka - odborná firma
 • navrtání na vodovodní síť - jen zaměstnanci vodárenské společnosti.

 

Možno je provést určité práce svépomocí nebo tyto práce zadat odborné firmě. Napojení na veřejný vodovod je odbornou prací, a proto je mohou provádět pouze zaměstnanci naší společnosti.

Po provedení montážních prací, ale ještě před zasypáním potrubí, je třeba provést u vodovodní přípojky tlakovou zkoušku, následný rozbor vzorku pitné vody a geodetické zaměření. Po zasypání výkopu se musí staveniště uvést do původního stavu, včetně dotčených chodníků a komunikací.

Práce na vodovodní přípojce zpravidla končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací a vpuštěním vody z veřejného vodovodu do nemovitosti. Protože vodoměr je obchodním měřidlem, musí splňovat přísná metrologická pravidla. Montáž vodoměru mohou provádět pouze pracovníci vodárenské společnosti.Přípojky z hlediska stavebního zákona

Podle § 103 odst. 1 písm. b) bodu 8. stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 metrů.
Pro většinu staveb připojujících se na infrastrukturu je vzdálenost do 50 metrů a tak nám bude stačí územní souhlas stavebního úřadu. Splníte-li délkové kritérium automaticky to neznamená, že Vám stačí územní souhlas. Je třeba splnit další náležitosti, abychom mohli žádat "zjednodušené" řízení - územní souhlas.


VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Režim uvedených přípojek je upraven v zákoně č. 274/2001 Sb.

§ 3Přípojky

(1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství,6) zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.
(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Číst 35255 krát

Související položky (podle značky)

 • Územní souhlas

  §96 Územní souhlas - stavební řízení
  Zjednodušené stavební řízení především pro malé stavby a stavební úpravy.

 • Přípojka kanalizace

  Je charakterizována úsekem potrubí od vyústění z objektu k zaústění do hlavní kanalizační sítě.

  Kanalizační přípojku lze povolit dle zákona č. 183/2006 Sb. například vydáním územního souhlasu - týká se samostatného povolení kanalizační přípojky nebo povolení přípojky společně s rodinným domem (RD) do 150 m2. O dalších variantách povolení kanalizační přípojky se informujte na stavebním úřadě.

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS