-- Zavřít okno --

Podmínky pro registraci dodavatele

Podmínky pro registraci dodavatele (dále jen „Podmínky“) do portálu www.chciprojektdomu.cz (dále jen „Server“) provozovaného Petrem Fialou, se sídlem U Vodojemu 636, Benátky nad Jizerou, IČ: 00789836, Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Mladá Boleslav - Magistrát

Pravidla pro registraci dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že při registraci vyplnil řádně a pravdivě povinné údaje o sobě (kontaktní informace) a o své firmě(firemní informace).

Dodavatel má spojitost s oborem stavebnictví, architektura nebo zahrada

Dodavatel se nesmí registrovat za účelem monitoringu počtu poptávek na Serveru a jiných negativních účelů.

Dodavatel nesmí uvádět odkazy a emaily na jiné firmy a také do jiných položek než je určeno

Dodavatel nesmí uvádět své kontaktní informace v políčku "Popis činnosti"

Práva a povinnosti dodavatele

Těmito pravidly se řídí Dodavatel a odesláním registrace s nimi bez výhrad souhlasí

Dodavatel souhlasí, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalogu Dodavatelů na Serveru.

Dodavatel souhlasí s poskytnutím zadaných informací včetně kontaktních údajů Provozovateli Serveru a jeho spolupracujícím partnerům..

Dodavatel souhlasí s tím, že popis firmy a zařazení v katalogu může být administrátorem upraveno.

Dodavatel bude jednou za rok informován emailem o aktuálnosti jeho dat, který je nutno potvrdit. V případě, že tak nebude učiněno.Budeme brát, že dodavatel již neexistuje a bude vymazán z katalogu vymazán

Poptávky (informace o poptávce a informace v poptávce uvedené) obdržené na email nesmí Dodavatel dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Informace, které Dodavatel na email obdrží slouží pouze k vytvoření nabídky pro poptávajícího, zaslání nabídky poptávajícímu a navázání spolupráce s poptávajícím.

V případě závazně objednaných služeb a následně neuhrazení ani po několika urgencích bude u Vašeho profilu uvedeno negativní hodnocení ve smyslu

Spolupráci s touto firmou NEDOPORUČUJEME! Neplatí za zprostředkované služby. Naše dlouhodobé statistiky ukazují, že firmy, které nedodržují své závazky jakéhokoliv typu se chovají stejně k nám jako ke svým klientům a tento fakt svědčí o jejich celkové nesolidnosti.

V případě, že Dodavatel použije zaslané Poptávky v rozporu s ustanovením předchozích vět tohoto bodu Podmínek, bude s k tomu nahlížet jako porušení pravidel Serveru a smlouva bude okamžitě ukončena bez finanční náhrady.

Dodavatel nemá přístup ke kontaktům na poptávající. Kontakty na poptávající jsou placenou službou.

Údaje, které Dodavatel uvede, nesmí být v rozporu s platnými zákony ČR a souvisejícími předpisy, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele Serveru.

Dodavatel se zavazuje, že nebude zasílané poptávky úmyslně zneužívat k páchání trestné činnosti, čímž by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele.

Provozovatel si v tomto případě vyhrazuje právo dle vlastního uvážení deaktivovat veškeré služby bez nároku na vrácení peněžních prostředků. Provozovatel je připraven spolupracovat s příslušnými státními orgány a poskytnout jim veškeré vyžádané informace včetně údajů poskytnutých Dodavatelem.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel má právo údaje uvedené Dodavatelem při registraci a poté i v editaci po přihlášení zveřejnit na Serveru.

Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout či zrušit registraci Dodavatele, který:

Pokud provozovatel uskuteční některé z opatření uvedených v předcházejícím odstavci a Dodavatelem již byla provedena platba za služby, které v důsledku tohoto opatření nemůže Dodavatel dále užívat, má Dodavatel právo na vrácení uhrazené částky či její adekvátní části za dobu, kdy službu nemohl užívat.

Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a pravdivost poptávek, které Dodavatelé dostávají na email.

Provozovatel má právo zasílat Dodavateli poptávky z oborů vybraných Dodavatelem při registraci nebo v nastavení svého uživatelského účtu po přihlášení Dodavatele na Server.

Provozovatel Serveru má právo zasílat na email Dodavatele zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny bez předchozího upozornění.

Provozovatel Serveru monitoruje podrobně všechny pohyby všech uživatelů a Dodavatelů na serveru a v případě porušení těchto podmínek si Provozovatel Serveru vyhrazuje právo zveřejnit seznam těchto Dodavatelů a jejich emailových adres.

Provozovatel Serveru neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození Dodavatele (zejména neobdržení poptávky na email) nezakládají nárok Dodavatele na náhradu škody ani žádný jiný nárok.

Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek třetí straně vinou Dodavatele ztráty nebo škody, nese Dodavatel, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel Serveru je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Dodavatele.

Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu Dodavatel svým jednáním způsobil.

Dodavatel uskutečněním registrace souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům.

Po objednání a uhrazení služeb Provozovatelem poskytovaných služeb(Poptávky s kontaktem a jiné) Provozovatel garantuje odeslání e-mailu Dodavateli s garantovanými informacemi. Provozovatel negarantuje doručení e-mailu v návaznosti na chybu u poštovního serveru Dodavatele, případně jeho poskytovatele.

Trvání služby

V případě bezplatné služby je trvání služby zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání).

V případě objednání placené služby je zahájeno ihned zpracování objednávy (max. do 3 pracovních dnů od objednání).

O výzvu k platbě jste vyzváni hned po registraci. Po zaplacení je Vám do 14dnů zaslána faktura jako učetní doklad. Služby jsou aktivovány po připsání částky na účet. Obvykle do 2-3dnů. Služba je ukončena dle zvoleného tarifu za 3 nebo 12 měsíců.

Kdy je služby aktivní.

Při objednání bezplatné služny je aktivní ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání).

V případě objednání placené služby. Je služba aktivní ihned po evidenci připsání částky na náš účet (max. však 3 pracovních dnů od objednání).

Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému.

Tyto podmínky nabývají platnost jejich zveřejněním

Každý Dodavatel má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu provedenou Provozovatelem v těchto podmínkách tím, že na email info@chciprojektdomu.cz neprodleně po změně těchto podmínek pošle žádost o smazání své firmy z databáze Serveru, kde do obsahu zprávy uvede své IČ, Název firmy a Heslo do účtu na Serveru pro přihlášení a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí změny podmínek pro dodavatele“. Provozovatel Serveru vyřídí tuto žádost Dodavatele tím, že do 30ti dnů od obdržení emailu vymaže daného dodavatele ze Serveru.

Dodavatel je povinen se pravidelně seznamovat s obsahem těchto Podmínek. Dodavatel s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí pokud do 14 dnů nevznese námitky.

Dodavatel souhlasí se shromažďováním poskytnutých osobních a kontaktních údajů a s využitím údajů pro marketingové účely CHCI PROJEKT DOMU.CZ. v rámci nabídky služeb Provozovatele, zejména e-mail marketing.

V případě poskytnutí osobních údajů s nimi bude Provozovatel nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.